Управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№90"
 
м. Дніпропетровськ
Погода в Днепропетровске wmode value=wmode

Результати моніторингу якості освіти

                                                                                                  РЕЗУЛЬТАТИ

обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу старшими дошкільниками відповідно

до 7 освітніх ліній Базового компоненту 2017 - 2018 н. рік.

 

Формування здорової особистості дитини старшого дошкільного віку визначено як процес засвоєння дитиною знань про здоров’я , забезпечення прагнення бути здоровою і застосування цих знань та мотивації на практиці.

Підтвердженням вищезазначеного є отримані  результати, а саме: у  дітей сформована компетентність ціннісного ставлення до власного здоров’я.

 

Критерії

Показники

Оперує займенником «Я»

94%

Має своє уподобання

86%

Здійснює елементарні мисленнєві дії

55%

Дотримається правил безпечної поведінки

88%

Усвідомлює роль фізичних вправ

84%

Опікується станом свого здоров'я

85%

Орієнтується в ознаках статевої належності

92%

Усвідомлює цінність здоров'я

90%

Показники повного засвоєння вимог освітньої лінії  «Особистість дитини» Базового компонента дошкільної освіти

 

В наведеній таблиці зазначено, що найменший показник (55%) належить вмінню здійснювати елементарні мисленнєві дії (аналіз, порівняння, узагальнення). Чи дотримуються діти старшого дошкільного віку правил безпечної поведінки свідчать 88% . Виявлено 90% вихованці з повним засвоєнням вимог щодо усвідомлення ролі фізичних вправ у розвитку, зміцненні організму та опікування станом свого здоров’я.

Отже, позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців до збереження свого фізичного, психічного та соціального здоров’я, ціннісно- емоційного ставлення до виконання оздоровчих процедур, сформованості вміння мотивувати власні дії, прагнення дотримуватися здоров’язберігаючої моделі поведінки свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів на процес формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку.

 

 

 «Дитина в соціумі»

З огляду на результати можна зазначити, що 85% дошкільнят зорієнтовані на спілкуванні і взаємодії з дітьми та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі, а 15% дітей лише ситуативно готові взаємодіяти з дорослими людьми різного віку.

Такий же відсоток дітей , а саме 85%, ініціюють дружні стосунки з тим, кому симпатизують, а 5% зовсім не схильні до міжособистісного спілкування.

Як показали результати роботи, визначальна роль сім’ї в розвитку дитини підтверджена 97% дітей, які усвідомлюють поняття «сім’я», поважаючи своїх рідних. Так, 95% дітей відчувають себе повноцінним членом родини, прагнучи бути в присутності рідних «самим собою»

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Дитина в соціумі» Базового компонента дошкільної освіти

Критерії

Показники

  Формулює оцінку вчинків людей

так

ні

70%

12%

Прагне бути справедливою

55%

5%

Ініціює дружні стосунки

85%

10%

Може визначити свою провину

67%

5%

Виявляє інтерес до спільної справи

82%

3%

Відкрита для контактів з оточуючими

84%

2%

Відчуває себе повноцінним членом родини

95%

5%

Усвідомлює зміст поняття сім'я

97%

3%

 

На підставі аналізу результатів виявлено:

ü 85% дітей виявляють інтерес і прагнення брати участь у будь-якій спільній справі;

ü 55% дітей прагнуть бути справедливими та відповідальними, будуючи стосунки з однолітками на принципі толерантності.

ü 72% дошкільників формують оцінку вчинків та взаємин людей, орієнтуючись на моральні стандарти, при цьому 12% дітей не мають сформованих зазначених здібностей.

 

Негативним є той факт, що найменш сформованим показником даної освітньої лінії є виховання дружніх стосунків у старших дошкільників. Про це свідчать 10% дітей, які не бажають, щоб відносини були коректними та обов’язковими та не можуть поступитися власними інтересами, визнавши свою провину.

 

 

«Гра дитини»

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Гра дитини» Базового компонента дошкільної освіти

 

Критерії

Показники

Сприймає іграшки як образ предмета

так

частково

93%

9%

Називає різні види іграшок

96%

4%

Виявляє творчість імпровізацію

74%

16%

Дотримується ігрового партнерства

72%

23%

Розуміє, що гра має сюжет

70%

20%

Відповідально ставиться до вибору ролі

76%

23%

У власній грі відтворює знання

79%

20%

Зацікавлено ставиться до ігрової діяльності

91%

8%

Майже 90% дітей зацікавлено ставляться до ігрової діяльності, впізнають та називають різні види іграшок (96%), а також сприймають іграшки як образ предмета реального світу.

 

Поряд з цим, практично четвертина вихованців лише частково виявляють імпровізацію, реалізовуючи власні ігрові задуми (25%) та дотримуються ігрового партнерства, поведінки та етикету спілкування (75%). Так, в цілому 80% дітей розуміють, що гра має сюжет, ініціюючи її початок, а 5% вихованців взагалі не вибудовують різні сюжети під час ігрової діяльності взагалі.

Вивчення засвоєння дітьми компетентностей показало, що майже 76% дошкільників виявили бажання відповідально ставитися до вибору та виконання ігрової ролі.

Високий відсоток (93%) дітей сприймають іграшки як образ предмету реального світу, хоча 10% дошкільнят лише частково  дотримуються порядку в ігровому куточку, бережливо ставлячись до іграшок .

 

 

 

 

 

 

 

 «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

В результаті діагностики було з’ясовано, що рівень розвитку пізнавальної сфери дошкільників залишається на середньому рівні. Серед  дітей, що мають високі показники вмінь та навичок порівнювати предмети за кольором, формою, величиною виявлено 85%, а класифікувати предмети за їх кількісними та якісними ознаками 82% в цілому по групах. У 28% дітей зазначено часткове засвоєння вимоги щодо дослідницько-експерементальної діяльності. При цьому, 15% дошкільнят демонструють повну несформованість розвитку мисленнєвих операцій з матеріалізації математичних, логічних, часових відношень.

Особливе місце в розвитку дошкільника займає робота з розвитку орієнтування на площині (аркуш паперу, сторінка книги, зошит тощо). Дані свідчать про те, що 85% дошкільнят легко орієнтуються на площині, а у 15% лише частково сформована дана компетентність.

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти

Критерії

Показники

Розв’язує елементарні математичні задачі

так

ні

частково

46%

17%

37%

Здійснює найпростіші усні обчислення

70%

6%

23%

Виявляє пізнавальну активність

71%

4%

25%

Виявляє інтерес до дослідництва

64%

17%

28%

Орієнтується на площині аркушу паперу

85%

5%

15%

Класифікує предмети за ознаками

82%

4%

17%

Вміють порівнювати за кольором

87%

2%

8%

 

Аналіз результатів показав, що  є діти (81%), які виявляють пізнавальну активність, спостережливість та винахідливість, а дуже не­значна кількість дошкільнят продемонструвала часткову (25%) сформованість пізнавальної мотивації.

Найгірший показник засвоєння програмових вимог належить розв’язуванню елементарних математичних задач: «так»-46%, «ні»- 17%, «частково»-37%.

Тому вихователям доцільно стимулювати розвиток пізнавальної активності дітей шляхом формування в дітей потреби в пізнанні та його мотивації.

 

 

«Мовлення дитини»

Критерії

Показники

Розуміє що українська мова є державною

так

ні

62%

8%

Складає різні види розповідей

56%

8%

Ініціює і підтримує розпочату розмову

76%

4%

Вживає всі частини мови

58%

12%

Має збалансований словниковий запас

65%

7%

Здійснює звуковий і складовий аналіз

50%

10%

Розуміє мовні та немовні звуки

65%

5%

 

В результаті  виявлено, що майже 65% дошкільників володіють опануванням фонематичним складом мовлення, 5% вихованців не розрізняють мовні та немовні, близькі та схожі звуки рідної мови та 10% дітей зовсім не здійснюють складовий аналіз слів.

У групах визначається позитивна динаміка щодо вільного володіння основними комунікативними навичками, вмінням ініціювати і підтримувати розпочату розмову (76%), усвідомлюючи українську мову державною (62%).

На підставі аналізу результатів виявлено, що збалансованим словниковим запасом володіють 65% дітей, частково - 32%. 58% дітей вживають сло­ва різної складності, з конкретним, прямим і переносним значеннями На жаль, 12% дошкільнят не засвоїли вживання граматичних категорій

 

   «Дитина у природному довкіллі»

Згідно з результатами , більша половина старших дошкільників (76%) обізнані з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як цілісним організмом, а 24% дітей лише частково мають загальні уявлення про життя людей на планеті Земля. Майже 78% дітей знають про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування. Такий же відсоток дітей сприймають природу як цінність, виокремлюючи позитивний та негативний вплив людської діяльності на стан природи.

 

 

 

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» Базового компонента дошкільної освіти

Критерії

Показники

Має загальне уявлення про життя людей

так

частково

78%

24%

Володіє знаннями про життєдіяльність

69%

29%

Прикладає зусилля зі збереження

75%

22%

Знає про дотримання правил

75%

23%

Усвідомлює себе частиною природи

68%

27%

Сприймає природу як цінність

75%

22%

Обізнана з природним середовищем

76%

20%

 

«Дитина у світі культури»

За результатами , 78% дітей виявили потяг до діяльності естетичного напрямку в різних його видах.

Пізнавальний інтерес до мистецтва, виявився таким: оволодіння необхідними технічними прийомами для передачі своїх почуттів у малюнку, ліпленні, аплікації, поєднуючи елементи різних видів мистецтва, зазначено як одне з домінуючих компетентностей (73%). Схильність до переймання духовного потенціалу мистецького твору у власний досвід, виховуючи в собі риси улюблених персонажів, було виявлено у 67% вихованців Але лише у половини (55%) вихованців сформовані комунікативні навички спілкування з приводу змісту і краси творів, у решти дітей (37%) лише частково розвивається естетика мовленнєвої культури.  Так, 65% дошкільнят в повній мірі реалізують здатність насолоджуватися мистецтвом, а 9% не володіють навичками пізнавати образну його специфічність.

Нажаль, 15% дітей не мають навиків рефлексії стосовно власного мистецького досвіду, а 36% лише частково виявляють художню активність як складову особистісної культури

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Показники засвоєння програмових вимог освітньої лінії

«Дитина у світі культури»

 

Критерії

Показники

Має навички рефлексії стосовно

так

ні

частково

49%

15%

36%

Володіє необхідними технічними навичками

78%

2%

20%

Охоче інтегрує в творчих завданнях

64%

8%

28%

Володіє комунікативними навичками

55%

8%

37%

Переймає духовний потенціал

67%

3%

30%

Реалізує здатність насолоджуватися

65%

9%

26%

Сприймає мистецький твір з позиції краси

76%

4%

14%